شهید حاج عباسعلی فرید
 
وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرینَ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذینَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْری تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدینَ فیها أَبَداً ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ

سوره‌ توبه‌ ; آیه 100

متن عربی

والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بحسانٍ رضی الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جناتٍ تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم

ترجمه فارسی

پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و کسانى که به نیکى از آنها پیروى کردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نیز) از او خشنود شدند; و باغهایى از بهشت براى آنان فراهم ساخته، که نهرها از زیر درختانش جارى است; جاودانه در آن خواهند ماند; و این است پیروزى بزرگ! (100)

ترجمه انگلیسی / English Translation

The vanguard (of Islam)- the first of those who forsook (their homes) and of those who gave them aid, and (also) those who follow them in (all) good deeds,- well- pleased is God with them, as are they with Him: for them hath He prepared gardens under which rivers flow, to dwell therein for ever: that is the supreme felicity.


تفسیر 1

(100)(والسابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابداذلک الفوز العظیم ):(و پیشروان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که از آنهابه نیکی پیروی کردند، خداوند از ایشان راضیست و ایشان نیز از خدا راضیند،خداوند برایشان بهشتهایی آماده کرده که در زیر آنها، نهرها روان است و تا ابددر آن جاودانند و این همان رستگاری بزرگ است )،منظور از پیشروان ، سبقت گیرندگان بر ایمان و اولین افرادی هستند که اساس دین را محکم نمودند که شامل مهاجرینی بودند که بر آزار و شکنجه کفار و خروج از دیارشان و بر جای نهادن اموالشان و هجرت به حبشه و مدینه صبر نمودند و نیز انصاری که رسولخداو مهاجرین را در مدینه مسکن داده و آنها را یاری نمودند. و نیز طائفه دیگری که به نیکی پیرو سابقون و اولون بودند، یعنی پیرو حقی بودند که سابقون نیز پیرو همان حقیقت بودند و شامل تمام مسلمانان بعد ازایشان که پیرو راستین حق و عاری از کفر و نفاق باشند نیز می شود. و آنگاه می فرماید: خدا از آنها راضیست و آنها هم از خدا راضی هستند،رضایت یعنی موافقت نفس با امری از امور بدون آنکه تضاد و تدافعی در برابرآن داشته باشد، پس رضایت عبد از پروردگار به اینست که به هر چه خدایش برایش بخواهد و دوست بدارد و نیز بر هر امری که به ظاهر برایش مکروه وناپسند است راضی باشد و این رضایت تنها با راضی بودن به قضا و قدر الهی وآنچه از افعال تکوینیه پروردگار ظاهر می شود و نیز احکام تشریعی او، متحقق می گردد . ولی مدلول آیه این نیست که هر کس کلمه مهاجر و انصار یا تابع بر او صدق کند، خدا از او راضیست و هرگز از او ناخشنود نمی شود، چه عمل نیکو نماید وچه مرتکب بدی شود، به جهت آنکه خداوند ذات خود را هرگز به وصفی توصیف نمی کند که به موجب آن شائبه عروض تبدیل و تغییر در او وجود داشته باشد، پس رضایت خدا به معنای آنست که او با بنده محسنش مانند شخص راضی رفتار می کند، یعنی رحمت و نعمت خود را بر او نازل می نماید و این امرچیزی است که با مبدل شدن ایمان آنها به نفاق و کفر یا فاسد بودن عملشان به ناخشنودی و نقمت مبدل می شود و در آخر اگر آنان بر ایمان و عمل صالح پایدار باشند خداوند برایشان بهشتهایی آماده نموده که در زیرش نهرهاجاریست و در آن جاودانه خواهند بود و این همان رستگاری بزرگ است که سرانجام ، افراد صالح و با ایمان به آن نایل خواهند شد.

تفسیر 2

و کسا نیکه سبقت گر فتند د ر ا یمان بر سو ل خد ا از مها جر ین و ا نصا ر و کسا نیکه متا بعت کر د ند سا بقین ر ا و ا یمان آ و ر د ند و با عما ل حسنه آ نها ا قتد اء کر د ند خد ا و ند از همه آ نها ر ا ضی و خشنو د ا ست و آ نها هم از خد ا ر ا ضی و خشنو د هستند و مهیا فر مو ده از بر ای آ نها بهشت ها ئیکه جا ری میشو د از پای قصو ر آ نها ا نها ری و همیشه ا بد ا لا با د د ر آن بهشت ها سا کن هستند ا ینست ر ستگا ری و فوز عظیم. و ا لسا بقون ا لا و لون د ر ا خبا ر بسیا ری از خا صه و عا مه بلکه از ضر و ر یات مذ هب شیعه ا ست که ا و ل کسیکه ا یمان آ و ر د ا میر ا لمؤ منین علیه ا لسلام بو د حتی د ا ر د ر وز د و شنبه حضرت صلی ا لله علیه و آ له و سلم مبعوث بر سا لت شد و ر وز سه شنیه ا میر ا لمؤ منینع ا یمان آ و ر د, و نیز د ا ر د که حضرت آ مد د ر مسجد ا لحر ام و علی علیه ا لسلام د ر خلف آ نحضرت و خد یجه خلف ا میر ا لمؤ منین نماز می گذ ا ر د ند و هفت سا ل بد ین منو ا ل بو د, حتی د ا ر د که پس از ا یمان علیع پد رش ا بی طا لب با و گفت ان محمد ا لا ید عو ا لا ا لی ا لخیر فا لز مه . و مر ا د از سا بقین کسا نیکه قبل از هجرت ا یمان آ و ر د ند من ا لمها جر ین که پس از هجرت کر د ند و از خا نه ها و ا مو ا ل خو د صرف نظر نمو د ند و ا لا نصا ر مطا بق سیا هی قر آن که ر اء مکسو ر ا ست عطف بمها جر ین ا ست یعنی سا بقین از ا نصا ر کسا نیکه از مد ینه به مکه مشرف شد ند و ا یمان آ و ر د ند و حضرت ر ا د عوت بمد ینه کر د ند و مو قع هجرت ا ستقبا ل شا یا نی از آ نحضرت کر د ند و آ نحضرت ر ا و مها جر ین ر ا د ر مناز ل خو د جای د ا د ند. و ا ما ا گر بر خلاف سیا هی قر ا ئت غیر مشهو ر با شد عطف به و ا لسا بقون ا ست و مر فوع ا ست و سا بقون مخصوص بمها جر ین ا ست. و ا لذ ین ا تبعو هم با حسان کسا نیکه بعد از هجرت ا یمان آ و ر د ند چه از مها جر ین که هجرت کر د ند و چه از ا نصا ر که بعد از فتح مکه و نصرت ا لهی ید خلون فی د ین ا لله ا فو ا جا بلکه شا مل جمیع مؤ منین ا لی یوم ا لقیمت میشو د که متا بعت ا و لین ر ا کر د ند. ر ضی ا لله ظهنن ط ر ط ى تب خذء و ند با لا تر ین مقا مات ا ست چنا نچه میفر ما ید و ر ضو ان من ا لله ا کبر همین سو ره آ یه73, و د ر خبر د ا ر د مو قعیکه ا هل بهشت د ر بهشت مستقر میشو ند خطاب میر سد که د یگر مطلبی و تو قعی د ا ر ید عرض میکنند ر بنا ر ضاک . و ر ضو ا عنه آ نقد ر تفضل د ر حق آ نها میشو د که آ نها هم ر ا ضی میشو ند که صا حب نفس مطمئنه میشو ند که خطاب بر سد یا ا یتها ا لنفس ا لمطمئنت ا ر جعی ا لی ر بک ر ا ضیت مر ضیت فا د خلی فی عبا دی و ا د خلی جنتی حجر آ یه28. و ا عد لهم جنات تجری من تحتها ا لا نها ر د لیل بر و جو د جنت ا ست که خد ا مهیا فر مو ده خا لد ین فیها ا بد ا د لیل بر خلو د ا ست با تا کید بکلمه ا بد ا ذ لک ا لفوز ا لعظیم چه ر ستگا ری و فوزی عظیم تر از ر ضای خد ا و بهشت جا و ید ان است

 


نوشته شده در تاريخ ۳۱ امرداد ۱۳٩۱ توسط دوستدار شهدا
تمامی حقوق مطالب برای شهید حاج عباسعلی فرید محفوظ می باشد