/ 3 نظر / 87 بازدید
deltangetam

همین که قاصدکی را ، فوت کنیتا عطر نفس هایترا با خود بیاوردبرای دلم کافیست . . .::

deltangetam

همین که قاصدکی را ، فوت کنی تا عطر نفس هایت را با خود بیاورد برای دلم کافیست . . .::

گلي

چه بی صدا رفت . . . چه آرام و بی ریا رفت . . . او رفت ، اما از قلبم هیچگاه نرفت . روزها رفتند ، اما یاد او از خاطره ها نرفتند . خورشید رفت ، غروب آمد ، اما نام او از دلم نرفت و مهرش همیشه در کنج دلم ماند. او هست اما نیست ، او در قلب من است اما در کنارم نیست. او رفت اما هنوز قصه پا برجاست ، زندگی تمام نشده ، صدایش همیشه برایم آشناست .